ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024.
ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ” ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ” ⴷⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ, ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ” ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ”, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ”.
ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵜⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵍⴰⴼⵏ, ⴷ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ) ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵍⴰⴼⵏ ⵡⴰⵜⵜⵙⵏⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵏⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.
ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵖⴹⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵙⵙⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⴰⵕⵉⴹⵉⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵣⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵕ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵅⴼ ” ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading