تصفح التصنيف

الثقافة الأمازيغية

الأخبارية باللغة الأمازيغية

ⵕⵕⴱⴰⵟ :ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ – ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ…

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵎⴰⵕⵚ 2023

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ -ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵉ- ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ  ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ  

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴷ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ…
اقرأ أكثر...

“ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ” ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ “ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ” ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵡⴰⵣ, ⵜⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ "ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ" ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵡⴰⵣ, ⵜⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2973

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⵍⵅⴰⴹⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 12/13/14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ " ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵖ, ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵜⴳⴳ ⵜⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴽⴰⴱⴰⵕⵉⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ" ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ - ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 47 ⵏ ⵜⵡⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴱⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ…
اقرأ أكثر...

..”ⴰⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ: “ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴼⴰⵔⵉ” ⴷ “ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵙⵜⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ “ⴰⵊⵎⵉⵍ” ⴰⵙⵔⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ

ⴳ ⵓ ⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 13, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵉⵣⵣⵓⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵎⵓⵜ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ, ⵡⵉⴷ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵍⵖⵓ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵍⵖⵓ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴳⵔ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ3 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022 ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙⴰⵃⴰⵕⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⴱⵔⵊⵜ…
اقرأ أكثر...

ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷⴰⵢ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵃ

ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵃ ⴰⵛⵉⵎⵉ ⵜⴰⵏⵇⴻⵍⵜ-ⵉⴽ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵜⵉⴱⴻⵅⵙⵉⵙⵉⵏ, ⴷⵉⵖ ⴰⵛⵉⵎⵉ ⵜⵉⴼⴰⵏⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ-ⴽ ⵓⵖⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⵉⵜ ? ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢ ⵉⵏⴻⴹ ⴰⵛⵉⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ-ⵉⵏⴻⴽ ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ-ⵙ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ,ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴳ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ : ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ

ⴰⵔ ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ: ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⴷ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵉⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵢⵓⵣⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵢⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⴷ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⴻⵣⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ. ⵢⵓⵣⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵣⵓ ⵣⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ 

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵣⵓ ⵣⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ "ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ : ⴰⵣⴰⵣⵓ ⴰⵣⵖⵓⵕⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ .…
اقرأ أكثر...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد