تصفح التصنيف

تمازيغت ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

الأخبارية باللغة الأمازيغية

ⴰⵎⵟⴹⵉ: ⴰⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ

ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵟⴹⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵢⴷⴰ ... ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰ ⵅⴼ ⵏⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴳ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ: ⵜⴰⵙⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵖ ⵜⵙⴱⵔⵔⴽ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵄⴱⴷ ⵕⵃⵎⴰⵏ ⵕⴰⵎⵉ ⴰⵎⵙⵙⵏⴽⴷ ⴷ…
اقرأ أكثر...

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙⴳ 24 ⴰⵔ…
اقرأ أكثر...

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴳⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ »

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴳⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ » ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵡⵛ ⵎⴰⵙⵙ…
اقرأ أكثر...

ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ » ⴷⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024. ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⴽⴹⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ - ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ, ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⴽⴹⵉⴼⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ "ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵢⴳⵯⵏⴰⵏ" ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ 14 : ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⴰⴼ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉⵜⵏ ⵉⵎⵥⵎⵍⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⵏⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ…
اقرأ أكثر...

ⵕⵕⴱⴰⵟ :ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ – ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ…

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵎⴰⵕⵚ 2023

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ -ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵉ- ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ  ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ  

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴷ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ…
اقرأ أكثر...

“ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ” ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ “ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ” ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵡⴰⵣ, ⵜⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ "ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ" ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵡⴰⵣ, ⵜⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2973

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⵍⵅⴰⴹⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 12/13/14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ " ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵖ, ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵜⴳⴳ ⵜⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴽⴰⴱⴰⵕⵉⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ" ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ - ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 47 ⵏ ⵜⵡⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴱⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ…
اقرأ أكثر...

..”ⴰⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ: “ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴼⴰⵔⵉ” ⴷ “ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵙⵜⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ “ⴰⵊⵎⵉⵍ” ⴰⵙⵔⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ…
اقرأ أكثر...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ

ⴳ ⵓ ⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 13, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵉⵣⵣⵓⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵎⵓⵜ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ, ⵡⵉⴷ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ…
اقرأ أكثر...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد