ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵓⴱⴰⵖⴰⵊ

جماعة أكادير، أول جماعة ترابية في المغرب تتمكن من الولوج إلى أسواق المال عبر إصدار قرض سندات

• ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵜⵙⵡⵓⴷⴷⴰ, ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ. ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
• ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ, ⴳ 24 ⵉⵏⵏⴰⵢ, ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵜⵜⴳⴳⵏⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ, ⵏ ⵢⴰⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ 2020-2024, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 30% ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ.

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵇⴱ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴳ ⵜⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴽⵙⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ. ⴰⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ.

ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ (ⴰⵎ ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ), ⵓⴱⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⵉⵊⴰⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ. ⴷ ⵜⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد