ⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ: ⵜⴰⵙⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵖ ⵜⵙⴱⵔⵔⴽ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵄⴱⴷ ⵕⵃⵎⴰⵏ ⵕⴰⵎⵉ ⴰⵎⵙⵙⵏⴽⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵕⵉ ⴰⵙⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵎⵚⵕⵉ ⴰⵙⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵡⵛⴰ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⴰⵃⵎⵎⵓ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴱⴳⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⴰⵙⴽⵯⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵚⵕⵉⵢ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵎⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷⵏⵓⵏ ⵢⵉⵡⵉⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵡⵙⵏ,

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵓⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴱⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴳⴳⵓⵖⵍⵜ ⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⵍⴰⵊ ⴷ ⵚⴰⵍⵃ ⴰⵢⵜ ⵚⴰⵍⵃ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵃⵎⵣⴰ ⴳⵓⵍⵃⵢⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⴰⵖ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ. ⴱⴷⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⵉⵙⵜⴰⵔⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵚⵔⵕⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ. ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵙⵙⴳⵯⵎⴹⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵜⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⴹⵉⵏⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵜ.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading