ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ “ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ” ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵡⴰⵣ, ⵜⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⵏⵄⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵢⵢⵉⵎ.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵓⴼⵓⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ, ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵙⵙⵉⵎⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ, ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵇⵍⵉⵍ, ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴽⵛⵓⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵜⵜ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⵜⴰⵏⵓⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ, ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ

ⵏⵏⵙ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴽⵛⵓⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵃⵔⴱⵉⵍ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵅⴼ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏⵏⵙ: ⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ.

ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵙⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵡⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵙ ⴷⴰⵜ.

ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 18:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⵏⵄⵎⴰⵏ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد