الصفحة الرئيسية

تصفح التصنيف

تمازيغت ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴷ ⵜⴰⴽⵍⵓⵜ ⵉⵖⵓⵙⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵍⵍⵉⵖ… D taklut iɣusan, akka i lliɣ

ⴷⵉⵖ ⵥⵔⵉⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍⴻⵏ ⴰⵎ ⵏⴻⴽⴽ ⵓⵔ ⵃⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴻⵣⵜ ⵥⵔⵉⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏ ⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵖ, ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ-ⵉⵡ ⵓⵔ ⵜⴻⵃⵎⵎⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴻⵣⵜ ⵥⵔⵉⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⵖⴻⵔ ⵉ ⵜⵜⴷⴻⴳⴳⵉⵔⴻⵖ ⴰⴽⵓⴷ-ⵉⵡ ⵇⵇⴰⵔⴻⵖ-ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷ…
اقرأ أكثر...

ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ

ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴽⵓ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ…
اقرأ أكثر...

Poème: ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ/ Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa

Poème de poète Essaid Manssouri traduit par le poète algérien (kabyle) Malek Houd. ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ/Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa. ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ…
اقرأ أكثر...

ⴰⴷⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵡⵉⵙ ⵟⵥⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⵓⴷ

ⵜⵍⵓⵍ ⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵎⴳⵔⵓⴷ. ⴰⴷⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵟⵥⴰⵟ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴳⵔⵓⴷ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵓⴷⵢⵉⵣ. ⵉⴱⴷⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵅⴰⴼⵓⵔ…
اقرأ أكثر...

ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ..ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ

ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵓⵍⴳⵍⵓ ⵉⵀⵢⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972, ⴳ ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⴳⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ……
اقرأ أكثر...

السنة الأمازيغية الجديدة.. حضور متميز للشأن الأمازيغي من أجل الحفاظ على موروث ثقافي متنوع

تحل اليوم (13 يناير) السنة الأمازيغية الجديدة 2972 ، وهي مناسبة للوقوف على المكتسبات التي تحققت، وكذا على التطلعات المستقبلية من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الذي يعكس تنوع…
اقرأ أكثر...

ⴰⵙⵉⵡⴹ  ⵅⴼ  ⵜⵉⴼⵉⴼⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵙ ⵓⴱⵀⴰⴹ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵏⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⴼⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ…
اقرأ أكثر...

ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”: ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⵓⵎ 2.034 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ -  ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ 2.034 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 24 ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ 660 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵊⵊⵉⵜ, ⴷ 5 ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ…
اقرأ أكثر...

ⵜⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⴷ ⵏ 2022

ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⴷ ⵉ ⵢⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ…
اقرأ أكثر...

ⵜⵕⵣⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ"ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ  ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ  ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ .…
اقرأ أكثر...

ⵎⵉⴷⵍⵜ: ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵜⴰⵣⵎⴰⵎⵎⴰⵔⵜ ⵉⵍⴽⵎ 95%

ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵖ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵇⴰⵃ ⵉⵎⴽⵛⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵜⴰⵣⵎⴰⵎⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ…
اقرأ أكثر...

ⵉⵙⵙⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ,ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ,ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ…
اقرأ أكثر...
%d مدونون معجبون بهذه: