الأمازيغيةⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ

  ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ  ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵙⴳ ⵙⵙⵜⵜⵉⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ. ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⵣⵓⵕ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .

   ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵣⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ,ⵎⴰⵛ ⵙⵓⵍⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵣⵣⵉⴹⵕⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ,ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵣⵓⵏⴷ « ⴰⵔ ⴽⴰ ⵜⵙⵜⴰⵢⵜ ⴰ ⵣⵣⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵍⵍⵓⵣ ⵍⴰⵔⵣⴰⵇ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵕⵥⵉⴳ », ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵏⴰⵣⵓⵕ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ .

   ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ  ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⴼ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ,ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵉⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵎ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵢⴰⵔⴰ ⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵏⵥⵕⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ .

    ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵓⵜⵍⵡⴰ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴽⵉⵢⵢⴰⵡ ⴷ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵓ ⵜⵣⵏⴰⵅⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2007 ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵓⵛⵛⵏ,ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵊⵎⵎⴰⵄ ⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵖⵜ 2018 ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷⵉⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴽⵓⴽⵓ ⵜⴰⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1971 ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ  ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ,ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵜ ⴳ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ .

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵊⵎⵎⴰⵄ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵖⴰⵍⵉ ⴷ ⵓⴱⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⴱⵓ ⵏⵏⵉⵢⵜ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ, ⴷ ⵍⵃⴰⵊ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⴷⴷⵓ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵯⵉ ⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵟⴰⵟⴰ,ⴷ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵓⴱⵍⵄⵉⴷ .

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⴷⴰⵃ ⴳ 2007 ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⴷⴷⴰⵃ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⴳⵊⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ 

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⴷⴰⵃ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ,ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ .

   ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ , ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ ⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴱⵔⵔⵉⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⴷⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ .

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵔⵣⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵀⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1956 ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵊⵎⵎⴰⵄ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵢⵓⴼⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ ⴽⵓⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵏⵥⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ , ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵀⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴽⵓⴽⵓ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⴷⵔⴼⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵔ ⵏⵏⵙ ,ⵜⵓⵊⵊⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴳ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ,ⴳⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ .

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ « ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ ⵉⵅ ⵜⵜ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵟⵟ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵜⴰⵖ ⵜⴳⵓⴹⵉ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⵔⵙⵏ ⴰⵍⵍⴰⵏ » .

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

رأي واحد على “ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⵏⵄⵉⴱⴰⵕ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴽⵓⴽⵓ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ”

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: