ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ  ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ  ⵅⴼ ⵓⵜⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⴷⴷⵓⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ  ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵢⵔⵎⵏ ⵡⵉⵙⵙ 49 ⴷ 92 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔⴰ .

ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵓⵜⵎⵉⵎ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ  ” ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵜⴰⵢⵏ” ⵓⵍⴰ “ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵡⵏ  ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ” ⴷ ” ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵜⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ”  ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⵎⵎ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔ ⵉ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ  ⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ .

ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵓⴽⵛⵉⵎⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⵄⵜ  ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵙⵓⴽⵏⵓ ⵓⵖⵔⵉⵎ  ⴷ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ .

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵣⵓⵛⵍⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵍⴰ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⵄⵜ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵙⵓⴽⵏⵓ.

ⴷ ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⵜⵎⵎⵜⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⴷ ⵓⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵏⵓⴼⵏ ⴷ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⵓⵛⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵜⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ .

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⴳⴰⵢⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵓⵜⵛⵉ ⴰⵏⵓⵎⴰⵢ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: