ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ  ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ  ⵅⴼ ⵓⵜⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⴷⴷⵓⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ  ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵢⵔⵎⵏ ⵡⵉⵙⵙ 49 ⴷ 92 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔⴰ .

ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵓⵜⵎⵉⵎ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ  ” ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵜⴰⵢⵏ” ⵓⵍⴰ “ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵡⵏ  ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ” ⴷ ” ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵜⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ”  ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⵎⵎ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔ ⵉ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ  ⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ .

ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵓⴽⵛⵉⵎⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⵄⵜ  ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵙⵓⴽⵏⵓ ⵓⵖⵔⵉⵎ  ⴷ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ .

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵣⵓⵛⵍⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵍⴰ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⵄⵜ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵙⵓⴽⵏⵓ.

ⴷ ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⵜⵎⵎⵜⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⴷ ⵓⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵏⵓⴼⵏ ⴷ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵉⴽⵛⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⵓⵛⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵜⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ .

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⴳⴰⵢⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵓⵜⵛⵉ ⴰⵏⵓⵎⴰⵢ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: