ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 50 ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵔⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⵖⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⴽⴽ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⵓⵙⵍⵉⵎ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵎⵓⵙⵍⵉⵎⵜ .

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵙⵄ  ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ   ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ  ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏ ⴳ 57  ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵍⵉⵎ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵡⵏ .

ⴳ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵡⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ . ⴷ ⵎⵓⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⵉⵛⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵖⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⴷ ⴰⵍⵜⵖ ⴰⴷⴷⵓⵙⴷ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵅ .

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: