ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 50 ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵔⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⵖⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⴽⴽ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⵓⵙⵍⵉⵎ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵎⵓⵙⵍⵉⵎⵜ .

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ 50 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵙⵄ  ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ   ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ  ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏ ⴳ 57  ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵍⵉⵎ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵡⵏ .

ⴳ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵡⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ . ⴷ ⵎⵓⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⵉⵛⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵖⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵜ ⴷ ⴰⵍⵜⵖ ⴰⴷⴷⵓⵙⴷ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵅ .

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: