الأمازيغية

قصة أمازيغية : ءيميري د تانيرت (الحبيب والملاك)

بقلم مصطفى مازي

بقلم مصطفى مازي:

تــازوارت :

… ءاسيافا(1) ، ءيكَا ءامازيغ ءور ءيلي والا سار راد ييلي ءيسكراف(2) ، ءار ءيتّْملاك ءول ، ءاراس ءيتّسوتول س- تيواركَيوين فولكينين ءيزمّيم تيزماز(3) نس غوماضال ن-ءيكتّاين ءيتّكَان ءاغالال(4) غ- تكَلديت ن- ءيموران والا يان ءيتّاران …

ءيغ نْنَّا ءيموران ، ءيموران ، ءيمـــوراااااان … ءورد غويلي ءيسيافان س- تايري غ- كرايكَات تاسراكَت(5) نغد غ- كايكَات ءاس نغد ءيمالاس … “ءيغ ءاد نيغ غويلي ءيتّيريرن سوسيافا” … ءوهوي ، ءار ساوالغ ف- غويلي ءيتّيرين ءيميري نسن ءور حتا سن ماخ ءايليغ ءاتي تيرين … ءيس كا جلان غوماضال نس ءيسكَواسن ف- ءيسكَواسن …

*** غـــويـد ءافـا سـاوالغ ***

***ءاشكو غــويــد ءاد ءيـكـَان ءيــمــوران***

– ءيس سول لان غوزمز ءاد ليغ تكّوسا تودرت ن- ءيمودار(6) ءاكال ءاد غ- نــدّر؟

ياه لان سول ءيـمـوران ءاد ، ماش دروسن باهرا ، كَن 3 ن-واناون(7) ، ءاناو لي مّرضانين س-مون ءوسان درون تودرت ، د ءاناو لي سنكَاران وييّاض غامان ءار سول تيرين د ءار سوينكَيمن غ- نكَراتسن بلا ءيژرّا يان نسن واياض … د ءاناو ويس كراض لي نيت ءيكَان زوند ءاناو ويسين ، ماش ءار تاهالن س- ويياض سّْنتين(8) تازدايت(9) ياضنين ءارمن ءاد تون ءامزروي …

ءاسقسي

– ماخ غويد لي ءيتيرين نكَراتسن ءورا تّـــاهــالـــن؟

ءانا ءور بضان ءيمحسادن ، بضونتن ءينواشن ، ءانا ءور بضان ءيدبو تكركاس ، بضونتن ءيخندالاسن ، ءانا ءور بضان غويد ، ءيبضوتن كَار لعاقل …

ريغ ءاكا سنغ ، ماخ ءايليغا ءيسمركاس(10) ءوفكَان تيغاوسيوين؟ ماخ ءايليغ دارس ءيعزا ءورفوفن(11) د واطان د ءيرييين(12)؟ تودرت تسمييلّْي(13) زوند نتات زوند تيدت(14) ، ماخ ءايليغ ءورا ءيتيري ءوفكَان ءاد ءيدّر سوفرا(15) د تومرت د تيدت؟ ءور كولو ترا تودرت ءاسمركس ءاد كولوت …

1 – ءيـمـيـري : “ءاسّـنـتـي

غ- طوژومت ن-واضان ، لان واكَاكَن ءيلين ءوسمان ، نكَيند ءيمطاون زغ ويسا ءيكَنوان كّوسون ءاكال ، سوتلن ءي تيلاس س- ءومسلو(16) نس ، سّنتين تورارت ءيژيلن ، ياكّان تودرت ءي ءيموضان والا كولو ماد تيوي تامتّانت(17)

– تامتّانت؟ ءيسا كَيتي تصَّاط؟

– س- ميت ءاودي؟

– ماخ يان تيوي تامتانت ءارد سول تورّين؟

– ءورد تامتانت ءان لي تسنت ءاف ساولغ ، توكَت ن-يان ءاد ءيمّوتن مقار سول دّرن

– ءيــــه ، غيلاد فهمغ ، سورفييي(18)

– ءادجي لعاقل نك ءاد ءيسوينكَيم ، ءورّاك بدا ضفرغ س- تيژراطين زغ ضاراط ءافاد ءاداك ت- فاسارغ

(1)ءاسيافا : شعور / إحساس

(2)ءيسكراف : قيود

(3) تيزماز : لحظات

(4)ءاغلال : خالد (ة)

(5) تاسراكَت : ساعة

(6) ءيمودار : الحيوانات

(7)ءاناون (جمع ءاناو “نوع”) : أنواع

(8) سنتين “ءاسّنتي” : شرعوا ، بدأوا

(9) تازدايت : علاقة ، رباط

(10) ءار ءيسمركاس : يُعقّدُ

(11) ءافوفن : عذاب

(12) ءيرييين : الألام

(13) تسمييلي : واضحة

(14) تيدت : الحقيقة

(15) ءافرا : السلام

(16) ءامسلو : الصوت

(17) تامتّانت : الموت

(18) سورف ءييي : سامحني

غ- طوژومت نوحانو ، نكَر تينفولين(19) د ءيدليسن(20) د تاشّومعيت ءي سيسفيون ءيسكيّلن(21) تّيارانين سوسكَان ، ءاغ ءيكَاور ءيميري يومژ ءاكرّيج غ- نكَر ءيضوضان نس ، ءار ءيسوينكَيم …

ت- سّومتين تورارت(22) نوكَاما(23) ، ياويت ءوماركَ نس سوماضال(24) ياضنين … ءاماضال لّي غان بدا ءيتّزوكَ زغ ءيسكَواسن زرينين تيزي نا ءيسيافا ءول نس س- لاژ … ترغ غ – ءيخف نس تاكات ن – ءيكتّاين ، بادلن دارس لمنازيل(25).

– ءيميري ءينو ، ءاود نكين ياغ ءيييي ءوماركَ نكَ ، ءار بدا كَيك سوينكَيمغ

– ءاحّ ءاحنّا ملادّ ءيس توفا تيطّ ءينو ءاكّم بدا تژرا غ- منيد نس ، ءاداغ سول ءور تْجدّر تاكات ، والا ءاراغ ءيسرفوفون لاژ د ءيرافان

– ءادور ترفوفونت ءايا حبيب ءينو ، مقار نبضا نكي ديك ، ءولاون نغ مونّ بدّا ، ءور سارتن ءيبضا يان ….

*** ءيلكم ءيميري ءاوتاس(26) نس ، ءور داغ غيد ءيلا …***

نتان ءار ءيتيني ماسد توليست(27) نكَراس د تيميريت نس ، سنتينت غ- كران تودرت ياضنين … تازدايت نسن ، تكَا تاقبورت ، تكَ ءاغالال ، ءور تلا تامكَاروت(28) والا تلا تّمي … تيبراتين ءور ءيسمييلين لي تيد ءيلكمن ، كَانت ءيناكَان(29) ف- تيكَوريوين(30) د ءيواليون نس …

… ءيزايد ءوكَاما ءيومسلو ن- تورارت نس ، ءيژموض ءيميري ، ءيدويد زغ تيواركَيوين نس ، ءيقّزّ غ- منيد نس ، يافن كَيس تينفولين نس د “القهوة” ، د- تيولافين(31) ن- تيميريت(32) نس *تـــانـــيـــرت* …

ءيكشمد ءوصميض ز- غوسّكسل(33) نوحانو ن- ءيميري لي ءيرژمن ، يامژ ءافوس ءي ءيميري ، ياويت سوماضال ن- ءيكتّاين زرينين …

***FlashBack***

2 – ءيـكــتّــايــن :       

… ءيكتاين ، يان ز- غوبنيق ليغ ءيكَا ءانكراف

– مانوا؟؟ … ءاااااااااااه (ءيزمومكَ(33)) سورفييي سورفييي …

ژضارغ ءاد ءينيغ ملاد ءيزد ءورد نتّنين ، ءيكوت ءينغوبّا كيكَان ءاياد ، ءاما تامتّانت ، ءار تي تنقا 1000 ن- تكليت غ- كرايكَات تازمزت(34)

ءورت جو ساقساغ ماخ ءايليغ باهرا دارس عزان ءيكتاين؟؟ ءاشكو سنغ لويجاب نوسقسي ياد …

… ءار ژراغ تيزماز نغ لي زرينين نكَرييي ديم ، زوند ءيغتنت ندّر غار كَاملّي ، كَاميغ ءاتنت توغ … ءافوس نم غوفوس ءينو ، ءار نتّازّال ، نزكَر ءاغاراس غ- منيد ن لكاميو د طيموبيلين … طژميط س- ءيزوار ، ماش تيزي ليغ باهرا شبرغ غوفوس نم ، تلوحد ءاسمّاقل نم كَيتي ، تزمومكَت ، ءيسوسمكم مايان ، ييليح تيكصاض ، ت- كّوسوتّ تومرت …

***تـامـسـكـسالـت(35) غ- طوژومت ن- طايّاد … سنات غ- يات تادكَوات …***

… ءالن نم غ- والن ءينو ، ءازمومكَ غ- تميميت نم ، تحشمت ، تادرت ءيوكَايو نم ، ت- واتست ءيييد واتسغ كمين ، تلكمت ءيييد ، نبيدّ ، ءيمّاقار ءوفوس ءينو د وينم ، دران توسدادت(36) مژين ، ءيكَ مايان زوند ءيغ دران تاسوت(37) ، ءيژّاي دارسن ءوزمز …

تساولدّ ، ت- سّوتلت ءييي سومسلو نم ءيحشمن ، لي ءييي ءيساقسان ف ءيخف ءينو ، س 2 تيكَوريوين …

سنات تيكَوريوين لي ءيحبان ءاماركَ ءينو د- توكَت ن- ءيسقسيتن … سيافاغ ماسد ريغ ءاكم عنّكَغ ، ماش ، ءورتا ديم دريغ ءاسيافا ءينو غ- تيزي يان والا نّيغام ماساكم تيريغ .. مقارد ءادغاران(38) غ – نمّاكَار ، ءيملمادنان(39) والا ءينمّالنان(40) كَيس لانين ءورّاد فهمن ءايلي ءيلان نكَرييي ديم … د ماياد ، كمين تسنت ، ءيس تاك تدّرت د ءيمحسادن د ءينواشن لي ياغ ءور ءيران ءانمون …

ت- دّيت ، دّوغ ءاود نكين ، ضفرغكم س-ءيوالن ءينو ءايليغ كم لاح زغ منيد ءينو ، ءارد ءيلما سريتي تّاكَات ، تضفرت ءييي س تيوالين نم ، ت- كّوسو تومرت ءول نم …

كَوتن ءيكتّاين ليد ءيكتي ءيميري ، ءيغ ءيزوكَ غوماضال نسنت ، ءارن كَيس ءيتّاو ءيخف نس … د- ماياد ءاراس ءيسّينيف ءيرييين ن- تيكَاس(41) ن- وول نس لي مو ءيكَامي ءاسافار …

(19) تينفولين : أوراق                                                          

(20) ءيدليسن : كتب                                                            

(21) ءيسكّيلن : حروف                                                         

(22) تورارت : أغنية                                                            

(23) ءاكَاما : الطبيعة                                                            

(24) ءاماضال : العالم                                                           

(25) لمنازيل : الأحوال                                                          

(26) ءاوتاس : الهدف / المبتغى                                              

(27) توليست : قصة                                                            

(28) تامكَاروت : نهاية                                                        

(29) ءيناكَان : شهود                                                            

(30) تيكَوريوين : كلمات                          

(31) تيولافين : صور

(32) تيميريت : حبيبة

(33) ءيزمومكَ : يبتسم / يضحك

(34) تازمزت : لحظة

(35) تامسكسالت : مغامرة

(36) توسدادت : دقيقة

(37) تاسوت : قرن

(38) ءادغار : مكان

(39) ءيملمادن : تلاميذ

(40) ءينمالن : أساتذة / معلمين

(41) تيكَاس : جراح

3 – تـــانـــيـــرت :  

– ءاد ءييي ءور تفلت ءا ءيميري ، ءاد جي ءافوس نك غوفوس ءينو ، ءيمحسادن ران ءاداغ سنكَاران

– ءافوس ءينو ، ءيلا بدا غوفوس نم ءا تانيرت ، ءول ءينو والا وينم ، ءور سار ن- كَاران … غويلي ياغ ءور ءيران ءانمون ، ءوراغ سوكَرن يات

– لحورمانك ءاد ءييي ءور تفلت ، سغاوساغ سيك … ءاركي تيريغ ءا ءيميري ، ءاركي تيريغ

– ءولا نكين ءاركم تيريغ ، ءور ساركم فلغ … ماش ءيقاند ءاد نمّيكَير ءافاد ءاد ءييي تالست كولو ءايلي ءور سينغ … ريغ ءاد سنغ ءا تانيرت ، ريغ ءاد سنغ ، ءاوال ءور ءيكَا وين غيد

– را نمّاكَار ، ءينيغاك كولو ءايلي تريت ءاتي تسنت ، غيكلي س- راد ءييي تنيت ءولا كييي ءايلي ءور سنغ … غار يات تغاوسا ، كولو ماياد لي سكرن ، سكرنت ف- ءاداغ س- نكَاران نكي ديك ءاسار ءور نمون ، ءاشكو سن ءاسيافا نغ د تايري نغ ءيس كَان تيدت …

– ريغ ءاكا سنغ ما كولو كَان غوين ياضنين؟ د ماخ غاياد كولوت؟ مـــــاخ؟؟؟؟

– را سول تسنت ءا تودرت ءينو … ءادور توت ، نكي كَيغ تينك ، ءور جّو ءيلا ماد فلاتي ءيسرسن ءافوس قبل والا ليغك سنغ ، ماياد كَت غ- ءيخف نك ءاتور توت

– سنغ ءا تانيرت ، سنغ …

… ءيبادل ءوزمز ءيكَا ءيزماز ، ءيكَ ءوجدّيكَ تايو ، ءار ءيتمونا د- ءيغوربان ءار ءيسبادال ءوكلان(42) … ءيد حينا ءيبّا عيش ، ءيد حينا مّي ءيكياض … ماد تّامنت؟ ءور سول ءيلا … ءيلا ءوفكَان توكَت نودماون ، ءودم نا  س- ديك ءيجمعا كَاملي ، ءورّا دّيك سيس ءيجمعا غيلا …

*** مادّ ءيكّوران؟؟؟ ***

تاجديكَت سوتلناس ءيبوخوين كوسون لعاقل نس س- كَلبنت فومكراز نس … تيكركاس د- تاخندالاست ، كّان ءيكَنّا كن ءاكال ، ءاسفاسكا(43) كَان وين ءومكراز ، ءاما تاجديكَت ، ءور تن تسن والا تفرك ءييات ، تيلاس سكرنت كَيس مكدا ران … كَوراند كَيس ءولعيبن ن- تازانين د- ءيحاتان …

تيدت ، تسمييلي ، ءافكَان ءاد ءيمركسن ، تودرت تكَا كولو تايري دوفرا د- تومرت ، ءولاون ءاد ءيهرشن ، كَن ءيخندالاسن د- ءيد بو تكركاس …

… سوينكَم ، ملاد ءيس كولو تسوتل تافكَانيت(44) ءي ميدن لي ءيدّرن غوماضال ءاد ، كَن كولو ءيمضفيرن ن- تيدت …

****مــانــيــك ءاراد يــادلــي تــكَ تــودرت؟؟****

مارور ، ءيراد ءينغوبو ، ءافكَان راست ياوي غونزكَوم(45) نس ، ءار ءيتّاوس ءي كولو ماد ءيسغاوسان س- تيويسي(46) … ءيموران(47) ءور سارتن ءيسنكَارا يان ، تاوجيوين(48) ءور سارتن ءيبضا يان … ءافولكي دوفرا د- تومرت د- تايري ، راد سوتلن ءيوماضال … راد تكَ تودرت ءايلي يادلي تكَا … ءارفوفن د- ءيرييين ءور سار راد ءيلين ، ءامر ءيغ يوضن يان …

ءيـــــــــــــــــــه ءاودي ، ژوژضغ ءاد ييلي ماياد ، ماش ءوراس سّوكرغ يــــــــات …

… ءيس سول ءيماقار ءيميري ن- تان د- تانيرت غ- تكَيرا ن- ماياد لي ءيجران؟؟ ءيس سول ساولن فومزروي(49) نسن ءيسّانّ ءايلي ءور سّيـــن؟؟؟؟ …

(42) ءوكلان : الألوان                                            

(43) ءاسفاسكا : التضحية                                       

(44) تافكَانيت : الإنسانية                                         

(45) ءانزكَوم : الهم                                                 

(46) تيويسي : المساعدة

(47) ءيموران : الأحباء ، العشاق

(48) تاوجيوين : الأسر ، العائلات

(49) ءامزروي : الماضي / التاريخ

    Written By :

Amorittos Mazzi

  “Avilas Ifaw”

الــــنــهـــايــــة

The End

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: