الصفحة الرئيسية

ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ

ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ; ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⴰⴽⵯⵣ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⵣⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵀⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵓⵔ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵜⵉⴽⵔⵙⵉ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ.

ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

  • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⵣⵣⴰⵣ ⵅⴼ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵏⵖ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
  • ⴰⵙⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⵓⴷⵉ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ, ⴷⴰ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴷⴷⵔ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ
  • ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵄⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ”, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⵯⵣⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵡⵏⴰⵖ, ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⵙⴳ 1975, ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵓ ⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵔⵓⵙ ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ.
  • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ, ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵉⵎⵔⴷⵓⴽⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⴷ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⴽⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷⴰ ⵓⵔ ⵖⵜⵙⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵙ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴼⵔⴽⵏ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ.
  • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴼ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵕⴰⵏ, ⴰⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ.
  • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵜⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴷ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ

ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: