ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ 14 : ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⴰⴼ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉⵜⵏ ⵉⵎⵥⵎⵍⴰⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⵏⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴳ ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ. ⴷ ⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵣⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⴷ ⴼ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ; ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴷ ⵜⵙⴳⴱⴰⵔⵜ.

ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⵏⵜⵉⵎ ⴷ ⵓⵖⵣⵣⴰⴼ ⴷ ⵓⵇⵇⵓⴹⴰⴹ. ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙ, ⵉⴳⴰ ⵜ: ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ “ⵙⴰⵏⴰ ⵄⴽⵔⵓⴷ” ⴰⵏⴽⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵥⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ,” ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵙⵙⴰ” ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⴰⵖⵓ ⴷ “ⵜⵏⴰⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵎⴰⵣⵖⴰ” ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ.

“ⵉⵏⵉⵏⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵏ” ⵏ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴷⵔⵉⵡⵛ, “ⴰⵢⵜ ⵉⵙⵃⴰⵇ” ⵏ ⵙⵉⵍⵉⵎ ⵀⴰⵙⵙⵉ. ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ “ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴱⵓⵏⵉ ⴷ ⴼⴰⵕⴰⵢ ⴱⴰⵡⵍⵓ ⵔⵓⴷⵔⵉⴳⵉⵣ, ⴷ “ⵓⵥⵡⴰⵢ ⵢⵓⴳⴰⵏ” ⵏ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵉⴳⵏⴼⵔ, ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵔⵓⴼⴰⵏ ⵏ “ ⵎⵙⵄⵓⴷ ⴱⵓⴳⵔⵏ”, “ⵉⵊⵊⴰ” ⵏ “ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵍⵀⵣⵎⵉⵔ”. “ⴰⵥⵟⵟⴰ” ⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴱⴰⵛⴰ, “ⵜⴰⵔⴳⴰⴳⴰⵢⵜ” ⵏ ⵏⵉⴽ ⵍⴰⵊⴰⴽⵉⵜ, “ⵜⵉⵙⵉⵜ” ⵏ ⵏⵓⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵇⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴽⴽⵔⴽⴹⵏⵉⵏ “ⵏⵓⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⴷⴷⵉ”, ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ “ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ”. “ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ” ⵏ ⵍⵃⵙⵏ ⵙⵔⵃⴰⵏ. “ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ” ⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱⴱⵓ ⴱⵉⵍⵉⵜ, “ⴰⵙⵉⴼ” ⵏ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⴼⵇⵇⵉⵔ, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴱⴽ ⴰⴱⵓ “ ⴳⵉⵖ ⴱⴰⴱⴰ”, “ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ” ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⵎⵓ, ⴷ “ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵜⵓⵎ” ⵏ ⵍⵃⵙⵏ ⵛⴰⵟⵕ, ⴷ “ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏⵒ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵣⵉⵣ, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ “ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ” ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴰⴱⴰⵏⵉ.

ⵎⴽ ⴷⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵜⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ; ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⵏⵏⴰ ⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ; “ⵉⵔⵓⴳⵉⵜⵏ” ⵏ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴱⴱⵉⵔⵉⵣ ⴷ ⵍⵓⵔⴰ ⴽⴰⵙⴰⴷⵓⵔ, “ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ” ⵏ ⵔⵃⵎⴰ ⴱⵏ ⵃⵎⵎⵓ ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ, ⴷ “ⵎⴰⵡⵙⵉ” ⵏ ⵛⴰⵖⵍⵓⵜ ⵛⵓⵍⵔ, “ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ “ ⵏ ⵎⴰⵏⵓ ⵅⴰⵍⵉⵍ, “ⵎⵉⵏⵜⴰⵡⴰⵢ” ⵏ ⵊⵓⵡ ⴱⴱⵉⵜⵔ, “ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ, ⵉⵣⵍⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ” ⵏ ⴼⵉⵍ ⴽⵓⵎⵓ, “ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ” ⵏ ⵏⴰⵥ ⵊⵉⴱⴰⵜⵉ, “ⵜⴰⵢⵢⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ” ⵏ ⵊⵓⵍⵉ ⵍⵓⵔⵉⵏⵥ, “ⵉⴼⵉⵏⵙⵓⵏⴳ” ⵏ ⵎⴰⵍⵉⴱⵓ ⵜⴰⵢⵜⵔ, “ⴰⵀⴰⵇⵇⴰⵢ, ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵡⵙⵙⴰⵔⵏ” ⵏ ⵍⵉⵢⵢⴰⵎ ⵍⵓⴱⵉⵏⵜⵓ, “ⵜⵉⵍⵓⴼⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ” ⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍ ⵀⵓⴱⵉ, “ⴰⵙⴰⵏⴼⵙ” ⵏ ⴼⵔⵏⵓⵏⵛ ⵄⴰⴱⴷⵉ, “ⵉⵜⵜⵖⵉ” ⵏ ⵜⵛⴰⵔⵍⵉ ⵡⵉⵏⵣ, “ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ” ⵏ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵅⵢⵢⴰⵟ, “ⵜⵜⵎⵉ” ⵏ ⵎⵉⵔⵢⴰⵎ ⴽⴰⵕⵍⵙⵉⵏ ⴷ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵎⵢⴰⵀⵉ, “ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ” ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵓ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ, “ⵉⴼⵙⵙⵉ ⵏ ⵍⵀⵏⴷ” ⵏ ⵊⵓⵍⵢⵉⵜ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⵓⵙ ⴷ ⵙⴰⴼⵉⵏ ⴱⵉⵜⵓⵎ, “ⴰⵎⵏⵉⵣⵢⴰ” ⵏ ⵛⴰⴷⵉ ⵥⴰⵕⴰⴽⵉ.

ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2023 ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵢⵓⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴽⴰⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⵯⴼⴰⵙ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⴷ ⵢⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد