ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ..ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2023.. ⴰⵏⴰⵡ: ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ (ⴼⵉⵏⵉⴼⴰ) ⴰⴷ ⵕⵥⵎⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ  ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  2023, ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ; ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵎⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ  ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

 ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵣⵣⵍⵜⵉⵏ:

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⵯⵣⵣⴰⵍ/ⴰⵏⵖⵍⴰⵏ

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⵯⵣⵣⴰⵍ /ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ

ⵜⵉⴼⴰⴷⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ:

ⵉⵙⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ :

ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ  ⵉ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 

ⴰⵙⴳⵣⵍ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ

ⵜⵓⵏⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ(CIN) 

ⴰⴽⴰⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵯⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵉⵥⵉⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵜⵉⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ :

festivalissninourgh@gmail.com

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⵣⵓⵏⵓⵏ : 06 ⵖⵓⵛⵜ 2024

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ, ⴷⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵎⴽ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴱⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵜⴰⵡⵀⴰⵍⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴰⵡⵏ ⵏⴰⵇⵇⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴽⵯⵏⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⵎ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵍⵜ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵜ ⵏⵏⴽ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading