ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ  

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴷ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ,

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ. ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵓⵇⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ , ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ,ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵡⴰⴷ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴰⵣⵓⵍ,

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ”, ⵙ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵇⵇⵍ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉⴳ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ. ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ,

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵎ ⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵓⵟⵟⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵔ ⵓⵙⵍⵉⴷ. ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⵓⵔⵜⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵏⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⴹⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴽⵔⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⵓⵙⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26-16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ.

ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ:

 1. ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26-16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵉⵣⵡⵔⵜ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32;
 2. ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵔⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ;
 3. ⴰⵙⴷⵖⵉⵢ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ;
 4. ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵉ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ (ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ: ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 952/12 ⴳ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ);
 5. ⴰⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⴰⴼ 4 ⴳ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 952/12 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵏⵜⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵡⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ. ⴷ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ : ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ (3 ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ/ ⴰⵎⵓⴳⴳⵓ:3) ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ/ ⴰⵎⵓⴳⴳⵓ:1), ⴷ ⵓⵖⵓⵍ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⴷⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022/2023 ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵜⵜⵡⵉⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
 6. ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵥⵏ, ⵉ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ;
 7. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ, ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ;
 8. ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ, ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵔ ⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ;
 9. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ (ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ…)
 10. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ, ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴷⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ;
 11. ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ 4094-2 ⴳ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2012 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵛⵛⵉⵍ;
 12. ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ;
 13. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ;
 14. ⴰⵙⴷⵖⵉⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ 26-16 ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 108 ⴳ 1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004 ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 130 ⴳ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006 ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 133/07 ⴳ 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2007 ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 116 ⴳ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 200_ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 094-2 ⴳ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2012 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2126-3 ⴳ 24 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2013 ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
 15. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 31 ⴷ 32 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ17 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 2019 ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵎⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ,

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵡⵛⵎ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵓ, ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ : ⵄⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading