الصفحة الرئيسية

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ

ⵙ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 8 ⵎⴰⵢ 2021, ⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴳⵎⵜⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵓⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴷⴰ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵔⵏⵉⵡ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵖ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵏⵏⵖ, ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵉⴷⴷⵖ “ⵜⴰⴹⴰ” ⵜⵓⵙⵉ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵢⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵥⵓ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ, ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ. “ⵜⴰⴹⴰ”, ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⵎⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⵉⵣⴷⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵊⵎⵓ; ⴷⴰⵔ ⵜⵓⵔⵙⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵉⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵙⵙ ⴰ, ⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵔⵓⵔⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵙⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⴰⴹⵏ, ⴷⴰ ⵉⵏⵇⵇⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵏⵓⴱⴽ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏ “ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ” ⵙ ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵣⴳⴳⵔⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ, ⴷⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⵏⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ “ⵜⴰⴹⴰ” ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⴰⵎⵢⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴼⵔⴳ, ⵏⴰⵔⵉ ⵜ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓ ⵅⴼ “ⵜⴰⴹⴰ” ⵜⴰⵏⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ/ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵅⴼ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ; ⴷ ⵅⴼ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵊⵎⵓ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⵅⴼ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ “ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ” ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⴳⵯⵎ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵏⵖ, ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ, ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⴳⵉⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵏⵔⵓ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ.

ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵣⵉⴳⵣⵓⵍ ⴳ ⵓⵏⵊⵎⵓ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ) ⵎⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵎⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⴻⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵏⵉⵖ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ.

ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵎⴳⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⴳⵉⴹⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵍⵍⵓⵢⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴹⴼⵕⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴷ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⵡⴳⵉⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ:

 • ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ: ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵜⵓⵙ
 • ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵖⴰⵣⵉ
 • ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵃⵙⴰⵢⵏⵉ
 • ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵓⴱⴰⵖⴰⵊ
 • ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ: ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ
 • ⴰⵏⵙⴱⴰⵢⵏⵓ: ⵄⴱⴷⵕⵃⵎⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵄⴷⵏ
 • ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏⵏⵙ: ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵙⵙⵄⵉⴷⵉ
 • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ: ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ
 • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ: ⵍⵃⵙⵏ ⴱⴰⴽⵔⵉⵎ
 • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ: ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ:

 • ⵍⵃⵙⵏ ⵓⵙⵙⵉⵎⵓⵃ
 • ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ
 • ⵍⵃⵙⵏ ⵙⵙⵄⴷⵉ
 • ⵟⴰⵀⵕ ⵚⴰⴱⵉⵔ
 • ⵚⴰⵍⵃ ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵢⵉⴷⵉⵔ
 • ⵍⵎⵀⴷⵉ ⵍⴰⵙⴰⵡⵉ
 • ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵣⴳⵓ
 • ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵅ
 • ⵍⵃⵙⵏ ⴱⴰⵣⵉⵖ
 • ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⴱⵍⵉⵃ
 • ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵅⵡⵡⴰⴹ
 • ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵉⵀⵎⵉⴷⵏ
 • ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ ⴰⵢⵜⵄⴱⴰⵢⴷ
 • ⵄⵓⵎⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.