ⵕⵕⴱⴰⵟ :ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ – ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵢⵉⵏ .

ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 85 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ , ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ .

ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴹⵡⴰⵏ ⵄⵕⵕⴰⵛ, ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵎⵔⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵕⵕⴰⵛ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ .

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ , ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ , ⵎⴰⵙⴷⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⴷⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵚⴱ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ , ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵉⵙⴽⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⵙⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵥⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴽⵔⵣⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵏⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏ , ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد