الصفحة الرئيسية

?ⵎⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵚⵚⴰⴹ

ⵟⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵎⴳⵔⵓ

ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ  ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ⴼ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ : ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴰⵔ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⵉⴹⵔⵉⵚⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵣⵣⵖ 2000 ⵙ ⵓⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ : ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵡⴰ&ⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.

ⴰⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵓ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ :

 1. ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖⵏ ⵣⵣⵖ 2000 ⴰⵔ 2022 ⵙⵓⵍ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ?
 2. ⵉⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵖⴷⴷ ⵉⵙ ⵏⵏ ⵢⵓⴽⵉ ⵖ ⵓⴳⴹⵉ?

ⵉⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⵏⵔⵓⵔ ⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵏⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ?

 1. ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵢⵏⵏⴰⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⴰ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵢⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⴰⵙⵔⵉⵜ, ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⵙⵙⵏ, ⵙ  ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵚⴽⴰⵏ ⵉⴹⵔⵉⵚⵏ, ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵚⵚⴽⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⴳⴰⵎⵏ.

ⵉⵙ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵖ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ?

ⵉⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵛⵓⵎⴰⵛ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ : ⴰⵙⵜⴰⵍ, ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⴰⴽⵜ ?

ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⴼ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⴱⵉⵏ ⵉⵣⴰⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵕⵥⵏ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⵎⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ?????

ⵉⵖ ⴰⵔ ⵏⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴼⴼⵓⵖ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ :

 • ⵖ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ, ⴽⵓ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵉⵥⵍⵉ ⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ
 • ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉⴳ ⵉⵢⵜ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ
 • ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ, ⴰⵔ ⴽⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰ ⵖ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ
 • ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵖ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵖ ⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ
 • ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵏⵎⵍⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴼⵙⵙⵏ, ⴳⴳⴰⵎⵎⵉⵏ ⵙⵓⵍ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴰ ⵏⵏ ⵣⴷⴰⵢⵏ.
 • ⵡⵡⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵓⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵊⵊⵓ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ, ⵓⴽⴰⵏ ⵡⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵥⴰⵕ, ⵉⵖ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴽⵯⵏ ⵏⴰⵎⵏ, ⵙⴽⵔⴰⵜ ⴰⵖ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ, ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⵙⵏⵎ, ⴷ ⵉⵙ ⵀⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵡⵍⵎ ⵉ ⵢⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.
 • ⵉⵖ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵣⵣⵖ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴳⴰⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ, ⴽⵓ ⴰⴹⵔⵉⵚ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ, ⴽⵓ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜ, ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⴷⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.
 • ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵊⴷⴷⵔⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⵖ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⵯⵣⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵏ.
 • ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⴽⴽⵯⵕⴹⴰ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ, ⴰⵔ ⴷ ⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵖⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵔ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵣⵣⵉ ⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ, ⵓⵔ ⴷ ⵉⵖ ⵏⴼⵜⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵎⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵓⵎⵉⵢ…
 1. ⴰⵎⴰⵔⴳ

ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴼⵖⵏⵉ ⵜⵏ, ⵏⵖⴷⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵖⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵏⵔⴰ ?

ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵖ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ, ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵢⵏⵏⴰ.

ⵔⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⵉⵣⵎⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰ, ⵣⵣⵖ ⴱⵓⵊⵎⴰⵄ ⴷ ⵍ,ⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⵕⴰⴽ ⴷ ⵓⵏⵛⵛⴰⴷ ⴷ ⵊⴰⵏⵟⵉ ⵙ ⵡⴰⵀⵔⵓⵛ ⵙ ⵡⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ  ⵙ ⴱⵢⵣⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙⴰⵔ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵉⵖ ⵔⴰ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⴰⵎⴰⵔⴳ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵏⴽⴰⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵇⵔⴱⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵛⴰⵢⴼⵏ ⴼ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵏ ⵉⴳⵯⵢⵢⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴰⵡⴰⵔⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵣⵏ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜ ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ : ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ, ⵉⵡⵣⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ : ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵜⴰⵍⵀⴰⵡⴰⵜⵉⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ, ⵉⴹⵕⵕⴰⴱⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵉⵇⵇⵔⴱⴰⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⴷⴷⴰⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵛⴽⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵔⵡ<ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⴱⵉⴷⴷⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ, ⵢⵉⵍⵉⵎⴰ ⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵍⴰⵥ ⴰⵔ ⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵓⵏⵡⴰⵍ.

ⵉⵍⴽⵎ ⴷ ⵢⵓⵜⵓⴱ, ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴽⵔⴰ  ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵙⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⵎⵉⴽⴽ, ⴽⵯⴹⴰⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙⵉⵖ ⴷ ⵏⵙⵔⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵔⵄⴰⵢⵏ ⵏⵏ ⴷⵉⵙⵏ, ⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵜⵜⵍⵍⵖⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ, ⵕⵥⵎⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵜⵉⴼⵡⵉⵏ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎ ⵉⵔⵡⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵢⵉⵡⵉ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵣ ⴷ ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵜⵜⵓ ⵓⵎⴰⵔⴳ ?

ⵢⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵜ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵢⴰⵟⵟⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴼ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ, ⵙⵙⴼⵍⴷⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉ ⵖⵓⵏⵛⴽ ⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵙⵔ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔⵉ ⵉⴳⵉⵏ, ⴱⵉⴽⵙⵏ, ⴰⵔ ⵔⵡⵡⵉⵏ, ⵜⵏⴽⵔ ⵜⵎⵏⵜⴽⴽⴰⵢⵜ, ⵉⴼⴼⵉ ⵏⵏ ⵓⵏⴳⵉ ⴼ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵡⴰⵜ, ⴰⵔ ⵔⵡⵡⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴼⴼⵉⵏ, ⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵏ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴼⴼⵉⵏ, ⵡⴰⵍⵓ.

 • ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ?

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵔⴰ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴳⵯⵎ ⵖ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⴽⵯⵔ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵣⴷⵓⴷⴷⵉⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵓⴼⴰ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵍⵍⵉ ⵖⴰⵔ ⵙ ⵓⴳⴳⵔⵏ, ⴰⴳⴳⵯⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵏⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ : ⴰⵙⵉⴼ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⴰⴽⵜ ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ, ⵀⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵀⵍⵍⵉ ⵉⵔⵡⵡⵉ ; ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵎⵎⴰ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ  ⴽⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⵙ ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵔ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵔⴰⵔ ⵜ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⵀⴰⵏⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ, ⵓⵔ ⵜ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵖ ⵉⵇⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏⵖⴷⴷ ⵜⴰⵍⵀⴰⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴳⵏ ⵡⵉⵏⵏⵙ, ⵏⵖⴷⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵡⵉⵏ ⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ, ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵥⵕ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⴳⵕⴹ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ  ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏⴷ ⵓⵎⴽⵊⵉⵍⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴽⴼ ⴽⵔⴰ ⵉⴽⴼ ⴽⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⵔⵔⴽ, ⵀⴰⵏⵏ  ⵜⵓⵙⵉⵎ ⵉⴳⵍⵣⵣⴰⵎ ⴰⵔ ⵜⵇⵇⴰⵣⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴷ ⴼⵍⴰⵖ ⵉⴹⵕ ⵖⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴳⵯⵔⵉ.

ⵉⵎⴰⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵢⵓⴷⴰ ⴽⵯⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⴽⵯⵔⵏⵉⵏ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⴱⵉⵢⵣⵎⴰⵡⵏ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⴱⵍⴼⵇⵇⵉⵀ, ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⵄⴱⴷⵍⵖⴰⵏⵉ ⵍⴰⵏⵚⴰⵕ , ⵓⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵏⵛⵛⴰⴷ…ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴽⵯⵔⵏ ⴰⵙ ⵜ, ⵎⵔⴰ ⵀⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔ ⵢⵓⴷⴰ ⴽ , ⵀⴰⵏⵏ ⵜⵏⵖⵉⵜ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵖ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⴽ.

ⵉⵙ ⵉⵣ ⵏⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏⵖⴷⴷ ⵓⵀⵓ ?

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.