ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ » ⴷⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ, ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ », ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ».
ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵜⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵍⴰⴼⵏ, ⴷ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ) ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵍⴰⴼⵏ ⵡⴰⵜⵜⵙⵏⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵏⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.
ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵖⴹⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵙⵙⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⴰⵕⵉⴹⵉⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵣⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵕ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵅⴼ » ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ », ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ.
ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵡⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⴽⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵥⵍⴰⵢⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ, ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ 1100 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵙⴰⵡⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰ ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴼⴼⵖ ⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ.
ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵥⴰⵢ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⵅⴼ » ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: ⵙⴳ ⵜⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵙ ⵜⵙⵖⵏⴰⵏⵜ » ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵢ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ 2021-2026 ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26-16 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵎⵎⴰⵖⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖ.

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading