الصفحة الرئيسية

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

خطاب جلالة الملك باللغة الأمازيغية

ⴼⴰⵙ – ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ 22 ⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⴰⵄⵚⴽⵕⵉ, ⵓⵍⴰ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ “ⴽⵓⴼⵉⴷ-19”.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⴱⴰⵢⵓⵕ, ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵙⵓⵙ ⵏ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⴷ ⵉⴼⵔⴽ ⵅⴼ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵚⵖⵉ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⵉⵙⵔⵉⴷⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵔⵅⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵓⵃⵕⵛ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵍⵜⵖ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ.

ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍ ⵓⵜⵜ.

ⵉⵙⴷⴷⵓⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵜⵏⵖ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⵙⵏⵔⴰⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⴷⵊⵊⵕⴰⵕⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵄⴷⵉⵍ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵜ ⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ.

ⵉⵔⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴷⴷⵊⴰⵕⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⵙⴳ 2008, ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⵓⵔⵙ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⵡⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵎⵙⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ “ⵎⴰⵛ ⵏⴳⴰ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵏⴰⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ”.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵛⴽ ⵙ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵛⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵜⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⵓⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵄⴷⵍⵏ ⵉⴷⴷⵓⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵅⵛⵛⵏ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵡⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏⵜ, ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⵇⵕⴱⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵎⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵖ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.

ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵊⴹⵕⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵯ ⵏⵏⵙ.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.