ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 47 ⵏ ⵜⵡⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴱⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ
الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

ⵉⴳ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵏⴱⴷⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⵜⵉⵔⵉ.ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ

ⵙⴳ ⵖⵉⴷ, ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⴱⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ, ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴷⵜ ⴰⴷ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ , ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵏⵏⴰ ⵏⵙⴳⵎⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2015, ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴼⴰⴱⵔⴰⵢⵔ 2016.ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵎⵙⵉⴷⴼ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 77 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ, ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ .

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ , ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵚⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⴰ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⴽⵔ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 80 ⵅⴼ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵙⴳ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ.ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ-ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⵉⵙⴰⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵡⴷ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ.ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ-ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵣⵏ, ⵎⴽ ⵏⴽⵎⵎⵍ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴷⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⴷⵓⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵚⵏⴼⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⵍ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴷⵜ.ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ .

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⴽⵜⴰⵔ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ , ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ.ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ , ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵕⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ .

ⵜⴳⴰ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵖⴱⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ “ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ  ⴳ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ  ⵍⵍⵉ ⵏⵙⴽⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⴱⵉ  ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍ”

ⴰⵙⵡⴰⵍⴰⵏ  ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ  ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵓⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵓⵍⵜⵎⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ .

ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵎⵓⵎ ⵓⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⵉⴽ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵏⵖⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵙⵙⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵍⵜⵖ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⴼⴽⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⴷ ⵏ ⵍⵖⴰⵣ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ-ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏ.

ⴷ “ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵏⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴰⵙⵍⴷ ⵏ ⵍⵖⴰⵣ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ-ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ”ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴽⵓⵍⵓⵜⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ 440 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ” .

 


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading