الصفحة الرئيسية

ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ

ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ; ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⴰⴽⵯⵣ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⵣⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵀⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵓⵔ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵜⵉⴽⵔⵙⵉ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ.

ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

  • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⵣⵣⴰⵣ ⵅⴼ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵏⵖ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
  • ⴰⵙⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⵓⴷⵉ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ, ⴷⴰ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴷⴷⵔ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ
  • ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵄⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ”, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⵯⵣⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵡⵏⴰⵖ, ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⵙⴳ 1975, ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵓ ⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵔⵓⵙ ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ.
  • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ, ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵉⵎⵔⴷⵓⴽⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⴷ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⴽⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵔⵓⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷⴰ ⵓⵔ ⵖⵜⵙⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵙ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵙⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ; ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴼⵔⴽⵏ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ.
  • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴼ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵕⴰⵏ, ⴰⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ.
  • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵜⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴷ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ

ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.