الصفحة الرئيسية

ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ

ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴽⵓ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ; ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵓⴹⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⴳⵯⵣⵏ ⵉ 43٪ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 6000 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ :

  • ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ; ⵜⵉⴷ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵜⵜⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵛⴽⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵖ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.
  • ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⴹ ⴷⴰ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵜⴰⵏⵜⵍⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵡⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⵉⵡⵍⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵎⵉ ⵢⴰⵥ ⵓⴼⵓⴹ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⴼⵔⵓⵜⵏ ⵅⴼ 2500 ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴼⵓⴹ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 6000 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴼⵓⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ.
  • ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⴰⵏⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙ « ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ, ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ. ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵊⵎⵓ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵔ ⵓⵙⵍⵉⴷ ».
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵊⵎⵓ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ.
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵊⵎⵓ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵎⵣⵉⵣⵉⵍⵏ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵎⵣⵉⵣⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵏ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴷⵎⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.