الصفحة الرئيسية

ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ : ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙⴳ/ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⴳⵉⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⵕ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙⴳ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵏ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵎⵣⴳⵓ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

  • ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ, ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙⴳ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16-26 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ.
  • ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ, ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ.
  • ⴰⵎⴰⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ: ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵔ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ; ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ, ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵔⵙⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵔⵙⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ, ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵙⵉⵜⵜⵉ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⴼ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16-26 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ.
  • ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵣⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙⴳ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵡⵛ ⴰⵙ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵓⵙ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.