الصفحة الرئيسية

ⴰⵙⵉⵡⴹ : ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 08-09 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵎⴰⵢ 2021 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 08-09 ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⴷ 4 ⵅⴼ “ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ”, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⴳ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙ “ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵎⵔ ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵣⵏⵏⵣⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵣⵏⵏⵣⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⴰⴷⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴰⴷ”.

ⵏⵓⵥⵡⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 08-09 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴽⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵓⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⴼ ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵖⵜ, ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵉ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ  ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⵕ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓⴼ ⴰⵙⴼⴼⴰⵏⵥⴰⵢ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 13.93 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ “ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ”, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴼⴰⵡⵏⵉⵏ ⵉⵙⴼⴼⴰⵏⵥⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢⵏⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵉⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵙ ⵓⵎⵓⵏⵏⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵓⵔ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ 08-09 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⴼⴼⴰⵏⵥⴰⵢ ⵏ ⵡⵉⴷⴰ ⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵕⵥⵥⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⴳⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ”

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵏⴱⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵯⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵏⴱⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵖⵓⵔ ⴽⵓ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ  ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⴰⵙⵉⵔⴰ  ⵏ  ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.