ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⵕ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ,ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴳ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵯⵎ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵕⴹⵉⵙ ⵙⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .

ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ,ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ :

1- ⴰⵃⵢⵢⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜⵏ, ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⴳⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵎⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵓⴷⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉ ⵎⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ.

2- ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵎⵉⵍⴰⵏ, ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵔⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⵜⵉⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵓⵔ ⴷ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⴱⵔⵔⴰ (ⵃⴰⵢⵉⵎ ⵣⵄⴼⵕⴰⵏⵉ, ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ), ⴳⴳⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⴰⵔⵜ, ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⴰⵎ ⵜⵡⵡⴰⵜ, ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ()

3- ⵉⵖⵉ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵕⴹⵉⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵉⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵣⵖⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵜⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ .

4- ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ,ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ .

5- ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⵅⴼ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⴼⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴼⵕⴹⵉⵙ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ-ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ-

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
ⴰⵎⴰⵔⵉⵙ

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد