الصفحة الرئيسية

ⴰⵙⵉⵡⴹ  ⵅⴼ  ⵜⵉⴼⵉⴼⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵙ ⵓⴱⵀⴰⴹ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵏⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⴼⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵉ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

  1. ⵎⴰⵙⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵜⵉ ⴰⵢⵍⵉ ⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴰⴷⵔ ⵉ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⴷⴷⵖ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴱⵏⵏⵣ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ “ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵏ”, ⵉⴳⴰ ⴰⴳⴰⵔ ⵉⵡⴰⴷⵙⵏ ⴷ ⵓⴼⵓⵖ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⴰⴼⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴷⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⴰⴷⵜ.
  2. ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16-26 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16/2018 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
  3. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴳⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙⵜⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⴷⴷⵖ ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷⴰ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵎⵍⴰⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2025. ⴰⵙⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵉⴷⴷⵖ ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 17 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 36 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 26.04 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ “ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ”, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⵓⵍⵓ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.
  4. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵉ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⴰⴱⵍⴰⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴽⵓⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ, ⵍⵍⵉⴳ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴼⵓ ⵉⵙⵓⴼⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ.
  5. ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴼⴼⵖ ⵉ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 13.065 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ “ⵎⴰⵙⴷ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 89 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ”.

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ   ⵜⴰⴹⴰ  ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ  ⵏ  ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⴱ    ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.