ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵜⴳⴳ ⵜⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴽⴰⴱⴰⵕⵉⵏ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵜⴰⵎ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973 ⴷ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴷⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ.
ⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⴳⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵡⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⵡⵉⵍ ⵅⴼ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⴷⴰ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔ ⴰⴽⵔⵣⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵔⵏ ⵉⵏⵓⵔⴰⵣ ⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵢⵉⵣⵔⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵥⵏⵥⴰⵕ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴷⴰ ⵉⴳⴳⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵙⴷⵖⵉⵜⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵜⵜⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵜⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵍ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ.
ⴷ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ. ⵉⵜⵜⵔ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⵡⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ.
ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴽⴰⴱⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴰⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading