الصفحة الرئيسية

ⴰⵙⵉⵡⴹ :  ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 بيان تاضا تمغربيت حول ما حدث بالبرلمان بشأن التواصل باللغة الأمازيغية

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵉⵎⵙⴰⴷⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⵕ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵥⵕ ⵏ ⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵎⵣⴳⵓ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ; ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:
1.   ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⴷ ⵡⵛⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ “ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ” ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⴽⵔ ⵙⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵜⵓⴳⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ, ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ;
2.   ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ, ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⴼ ⵏ ⴽⵓ ⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⵖ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16-26 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵣⵡⵔ;
3.   ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⴳⴳⵔ ⵖⴰⵙ ⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⵙ 16-26, ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰ ⴳⴳⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ;
4.   ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⵍⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴽⵓⵜ ⵏⴳⴳ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⴰⴷⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴳⴳⵔⵏ ⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ, ⴰⴳⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵏⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵔⵙⵉⵍ, ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ;
5.   ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⴳⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵖⵍⵏ ⵏⵏⵙ;
6.   ⵓⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⴽⵔⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⴽⵔⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵔⵙⵉⵍ.

ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⵉⵜⵜⵓⵙ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.