ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵎⴰⵕⵚ 2023

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ -ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵉ- ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ  ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ, ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵉⵙⴰⵏ ⵙⵉⴷⵉⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ, ⵜⴳ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵜⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵥⵥⴹ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ  ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵍⴰ, ⴰⴱⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵉⴷⵓⵙⵏ  ⴳ ⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ  ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⵜⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵏⴻⵏⵏⴰ, ⵏⵖⴷ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵊⵉⵊⵊⵉ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ. ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⵏ ⵍⴰⴱⵉⵍⴰⵏⵚ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ,

ⵎⴽⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵕⵓⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ , ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⵏⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ , ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ .

ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ -ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵉ- ⵜⵙⵙⵖⵣⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰⴷⵓⴽⵟⵓⵕ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ,ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ .

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ -ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵉ- ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵍⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏ  ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ , ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⵔⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ , ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ , ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍ .

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ

ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴰⵏⵡⴰⵕ.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading