“ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ” ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ “ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ” ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵡⴰⵣ, ⵜⵙⵙⵥⵕⴼ ⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⵏⵄⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵢⵢⵉⵎ.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵓⴼⵓⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ, ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵙⵙⵉⵎⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ, ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵇⵍⵉⵍ, ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴽⵛⵓⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵜⵜ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⵜⴰⵏⵓⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ, ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴽⵛⵓⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵃⵔⴱⵉⵍ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵅⴼ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏⵏⵙ: ⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵉⴱⴷⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ.

ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵙⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵡⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵙ ⴷⴰⵜ.

ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 18:00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⵏⵄⵎⴰⵏ

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد