ⴰⵎⵎⵔⴷⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵉⵡⵀⵀⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⴽⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵖ ⵏ ⴱⵉⵢⵍⵎⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ

ⵜⵢⴻⴱ ⴰⵎⴳⵔⵓⴷ
ألطيب أمكرود

ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳⴳⴰⵎⵎⵉⵏ. ⴰⴷⴰⵖⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵡⵀⵀⴰⴱⵉ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵔⵏⵖ.

ⵎⴰⵛⵛ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙⴰⵖ ⵙⵎⵎⵏⵜⴰⵍⵏ ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷⴰⵖⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵙⵏ.

ⵏⵏⴰⵏ ⵀⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⵙⵓⵙ ⵉⵍⵎⴹ ⴳⵉⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ.

ⵎⵎⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⴼⴰⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵜⵜⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵉ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵙⵏ.

ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵔⵇⵇⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴰ
ⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵜ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏⵙⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢ ⵖ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵀⵉⵢⵢⵉⵜⵏ. ⴼⴰⴷⴷ

ⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵖⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴼⴰⵏⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ

ⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⴼ ⵉⵙⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏⵙⵏ

ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⴰⵥ ⴷ ⴼⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴹⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ

ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴳⴳⵔⴰⴹ ⵙ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵛ

ⴰⵔⴰⵙⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵉⴷⵡⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴼⴰⵢⵙ ⴷ ⵎⴰⵜⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ

ⴷⴰⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵉⴷⴷⵏ ⵀⴰⵜⵉ ⵔⴰⴷⴰⵡⵏⴷ ⵏⴻⵍⴷⵉ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ
(ⴼⵍ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ) ( أترك أثرا)

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙⴰⴽⴽⵯ ⵍⴰⵃ ⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵉⴷⴷⵏ

ⵉⵖⴰⵎⴰⵏⵏ ⵡⴰⵇⵇⵓⵔ
ⵀⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⵉⴳⵏ ⵓⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ
ⵃⵢⵢⵍⵏⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ

ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵙ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⴰⵜ ⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ

ⵙⵙⵎⴷⵉⵏ. ⵉⵔⵉⵢⵢⵏ ⵏⵙⵏ ⵉⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ
ⴰⵔⴰⵙⵏ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵉⵍⵍⵓⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴳⴳⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵓⵜⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ألقرٱن ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵖ. ⵙⵉⵖⴷ ⵏⵉⵜ ⴷⴰⵖ ⵢⵓⵛⴽⴰ كوفيد. ⴷ ⵜⴰⵛⴰⵃⵓⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ

ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵙ ⵣⵣⵖ 2018

ⵉⵙⴽⵔⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴱⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵖ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴷⴰⵡⴱⵓⵣⵢⴰ
ⴰⵔⴷⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵔⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ. ⵎⴰⵙ ⴰⵜⵏⵇⵇⴰ ⵍⴰⵥ ⵏⵙ! !!

ⵓⵔⵏⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⴰⵢⵢⴰⵥ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵜ ⵙ ⵍⴰⵥ!

ⴰⵎⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⴷⴷⴰⵀⵎⴰⵔ ⴰⴷ

ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⴷⴰⵖ ⵏⴳⵉⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵜⵛⵓ. ⵍⵍⵉ ⵚⵔⴼⵏ
ⵉⵡⵀⵀⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵙ ⵖⵉⵏⵏ

ⴱⴹⵓⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ
ⵖⵉⴷ ⴰⵖⵏⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⴰⵙⵎⵔⵡⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵀⴰⵏ

ⴰⵔ ⵙⵎⵎⵏⵜⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵔⴽⵉⴹⵏ
ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⵎⵉⴷⴷⵏ

ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵡⴰⵀⵀⴰⴱⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⴼⴰⵏⵏ ⵖⵉⵏⵏ ⵉⵇⵇⵓⵔ!

ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ. ⵢⴰⴹⵓⴷ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ‘
ⵢⵓⴽⵯⵉ ⴼ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ
ⵢⵓⴽⵉ ⴼ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵓⵔⵉⵏⵏⴰ ألإمام مالك غ أو نزير

ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⵜⵜⴽⵔⴼⴰⵙ ⵉⵍⵙ /

ⵢⴰⴹⵓ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⴰⵔⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵙ ⴳⴰⵔ ⵉⵍⵙ

ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⴳⴳⴰⵎⵎⵉⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⴰⴷⴰⵙ ⴼⵉⵙⵙⵏ ⵎⵔⵔⵇⵇⵏⴰⵙ
ⵢⴰⴹⵓ ⵖ ⵉⵍⵎ ⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵍⴳⵯⵎⴰⴹ

ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴷⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖⵜ ⵉⵥⵥⵎⴰ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵎⵎⵉ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ

ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴱⵍⴰⵏⴽⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵖ ⵥⵔⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷⴰⵜⵜⵎⵏⵓⴹⵓⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ

ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⵔⵙⵏ ⴼ ⴽⵔⴰ ⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯⴰ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵜⵜ ⵍⵍⵙⵏ

ⴰⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⴳⵉⵏ ⵎⴳⴳⵓ ⵉⵖⴰⵙ ⵓⴼⴰⵏ

ⵀⴰⵜⵏⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵎⵎⵔⵡⵉ ⵢⴰⵙⵏ ⵓⵚⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵖⵏ

ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴰⴽⵯⵉⵏ ⴼ ⴱⵉⵢⵍⵎⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ

ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⵥⵔⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴼⴼⴰⵖⵏⴷ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵖ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵖ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵖ

ⴼⵊⵊⵉⵊⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵀⴹⵔⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵏ ⴱⵉⵢⵍⵎⴰⵡⵏ

ⵖⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⵯⴹⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴱⴱⵉⵏ ⵖ ⵉⴷⵓⴹⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵎⴹⵍⵏ. ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⴼⵔⴰⵖ

ⵜⵎⴹⵍⵏⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵍⵍⵉⵢⴰⵙ ⵉⵔⴰⵏ’ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵜⵓⴷⵔⵜ

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading