ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ : ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ

ⴰⵔ ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2021, ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ :

– ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵏⴳⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏ
– ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵜⵉⵎ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏ.
– ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ.
ⴷ ⵜⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ.
ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⴳⵉⵙ :
ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ :
– ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
– ⴰⵙⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ
– ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ
– ⵜⵓⵏⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
– ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵓⵏⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ DVD ⵏⵖ ⴷ Blu-ray
ⴷⴰ ⵜⵜⵢⴰⵣⵏⵜ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⴰⵍⵉⵏ : ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⴼⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ 20724 ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 80000,
ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵏⵉ : Festivalissninourgh@gmail.com
ⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵙⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 19 ⵖⵓⵛⵜ 2022 ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ.
ⵎⴽ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴳⵔ29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 3 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2022 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵔ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴳⵜ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⵙ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷⴰ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜ, ⴰⴷ ⵉⵣⵉⴳⴳⵣ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳ ⴰⵙⵓⵖⵓⵍ ⴷⴰ ⵙ ⴱⵓⵔⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴽⴷⴰ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵍⵉⵏ

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵙ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴼ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.
ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ, ⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴰⵍⵉ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵑⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⴳ ⵓⵎⴰⵥⵓⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ

ⴰⵣⵡⵉⵍ: ⵕⴰⵛⵉⴹ ⵎⵓⵜⵛⵓ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد