..”ⴰⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ: “ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴼⴰⵔⵉ” ⴷ “ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃ

ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵙⵜⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ “ⴰⵊⵎⵉⵍ” ⴰⵙⵔⵙⵉⵡ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵢⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵜⵡⵔⵉⴽⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴼⵓⴹⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ. ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ: “ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴼⴰⵔⵉ” ⵢⴰⵙ ⵙⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵙⵓⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴼⴰⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

“ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴼⴰⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ, ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⵓⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ “ⵜⵡⵉⵣⵉ” ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵢⴰⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴼⴽ ⵉ “ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵢⵃ” ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵚⴰⵃⴰⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⴷⵎⵓⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد