الصفحة الرئيسية

 تيبراتين كَزولنين،  تابرات تيس 10 : ءاجــــديـــــكَ

يورات مصطفى مازّي//

… ءاجديكَ ، ءيكَا وين يان ءوفوس ، ءيغ فلاس كَوتن ءيفاسن ، ءار ءيطجّو ، ءورا سول ءيتكَّا ماد ءيژرا يان … مقارد ءافولكي نس ءارت ءيفال ، ءيغاماد زوند لكاس ، يانت يوفان ، ءار زغ كَيس سان …

**ماني مو سول كَان؟؟؟**

– تيدرفيت(1) ءايان ءا ماس

– تيدرفيت؟؟

– غايان ءاسا تينين

كيكَان ءاس سناحيا تيدرفيت ن-تيفاوت د تين تيلاس ،  ءيطل ءوفكَان ءي ءيخف نس س-مارور ءيقن فوسوينكَم نس ضفرن لكزدابات رولن ءي تيلاوت …

ءاجديكَ نورتان ، ءورت جو ساسوا دوين تامان واسيف … ءامزوارو ، ءيژيل ، ييلي ءاتيكَ ، يانت ءيران ، ءيسن مانين سي تكان ءافاد ءاد ءيكَ وينسن … ءاما ويس 2 ، يانت يوفان ءاوينت ، ءيغتاك ءور ييوي يان ، ياويت واسيف… كران واتيكَ ءورتن لين …

طجا لوقت ، تكوسو طوجوت توكَت ن-ءيكاليون تسنتين ءابريد نس س-ءورتان تكوسو كَيسن كيكَان د-ءورتي فسوسنين …

**ماتا تودرت ءاد؟؟؟**

– تودرت ن-ءيزعضاض ، تودرت ن-ءيضان ، تودرت ن-ءيمودار(2) … ترغا تاكات ، ءيجهل ءومودر(3) ، ءور سول ءيسفاو يات

– ماغ جو يادلي ءيسفاو ءافاد ءاد ءيسفاو غيلاد؟ تيلاس كاغ بدا لان ، تاسداوت(4) يوكَان(5) ءاغا بدا تبرَّامن ، نتات ءاد كَيسن ءيسكرن غيكان ، د ءيكَوت ماد كولو كَيسن تسكر … ءاشكو ءور جو ءورمن ءاد زغ كَيس فوغن والا سوينكَيمن غ-ماد ءيلان غ-برا نس

– بْنّْجْنْ

– ءورد ءيس هلي بنجن ، ءيس ءاك دُّوقرن ، تاتّن(6) ءاكولو كَان ، ءانلي(7) نسن ءار ءيسووري غار غ-كرا لي ءور ءيكَان يات … د ءيغ ژران كران يان ءورتن ءيرواس ، ءورات تيحميلن ، د ءارت كولو سمالاين ءاراس تكَان طيرت

**كَ يان زغ تاتن ، تادجيت تيلاس ءاك تكوسو ، نغ فلاك ءولن ءاسباقس ، ضفرنك ءاك فضون **

كيكَان دومكراز ءاد ءيلان غوماضال ءاد غ-ندر ، ماش ءاود نتنين ءورتن كولو ساسوا … ءيلا مادار يان ءورتي ءار كَيس ءيسوا ءاجديك نس تودرت نس كولوت ، ييلي مادار توكَت نورتان ، كرايكَات ضور د مان ءاجديكَ ءاد كَيس نسّْوان …

ءامزوارو ، مقار تيد ءيحادا كران ءوجديكَ ياضنين ، ءاراس ءيتانف ، ءار زغ كَيس ءيتروال … ءاما ويس 2 ، ءار نين ءي تكَا ءيضارن نس ءار دار ءيجديكَن ياضنين ، ءيسمدي ياسن ءيفاسن … ءيغ ءيفسوس ءوجديكَ ، ءوسينت وامان … ءيغ ءيژاي ءيسكر سلحساب نورتي داغد مغين … ءاراس تقسن ، ءيرزم ءاسن ، ءوراتن سول ءيتحيدي…

**ءاجديكَ ءيژيلن ، ءور ءيسغاوسا س- ءيفريكَ والا ءيوتا ءيغور ءيحاضر باب نس … سكرن بدا سلحساب نس ءوراتن ءيتحادا كَار ءوفوس والا سمديناسن تينزار(8) نسن ءاتن كضون …**

ءاسوينكَم ءور كَين يان ، ءولاون ، ءور كولوغوسن والا فاون …

ءيلا ماد ءيكَان بابن تيكْرَّاس(9) ، ييلي ماد ءيكَان بابن ءوجنجم(10) كَار تاغاوسا ءوراتن تحادان …

**تابرات ، غنكَر ءيفاسن نك ، نفلاك ءاوال ءيكَوران**

—————-

(1)تيدرفيت : الحرية

(2)ءيمودار : الحيوانات

(3)ءامودر : حيوان

(4)تاسداوت : حلقة

(5)يوكَان : مفرغة

(6)تاتن : أغنام

(7)ءانلي : العقل

(8)تينزار : أنف

(9)تيكْرَّاس : الخيانة

(10)ءاجّْنجْم : الوفاء